Piešťanské topole

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 497
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP Trnava, 2/2006, 08. 12. 2006, 08.12.2006
 • Dôvod ochrany: Ochrana významných stromov z vedeckého, ekologického a krajinotvorného hľadiska.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Piešťany
  • Katastrálne územie: Piešťany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra 557 20 25 100
2 topoľ čierny Populus nigra 610 22 29 100