Osuská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 450
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Senici, 680/OÚŽP/149/1992, 12. 10. 1994, 12.10.1994
 • Dôvod ochrany: Historický, ekologický, kultúrny a zdravotný význam.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Záhorie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Senica
  • Katastrálne územie: Osuské
  • Podrobná lokalizácia výskytu:križovatka ciest Jablonica-Osuské
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 511 23 17 200