Oskoruša v Devíne

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 495
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP v Bratislave, 1/2006, 23. 06. 2006, 23.06.2006
 • Dôvod ochrany: Významný strom z vedeckého (zachovanie genofondu), ekologického a krajinotvorného hľadiska.
 • Význam ochrany: vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Bratislavský
  • Okres: Bratislava IV
  • Katastrálne územie: Devín
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vo vinohrade
  • Druh pozemku:vinice
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina oskorušová Sorbus domestica 330 10 14 80