Orech čierny pri Mudroňove

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 264
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. Rada ONV Komárno, 378/83, 27. 12. 1983, 27.12.1983
 • Dôvod ochrany: Na návrh okresného konzervátora
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Komárno
  • Katastrálne územie: Mudroňovo
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na okraji lesného porastu č 428, vedľa poľnej cesty severozápadne 200 m od obce mudroňovo
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 orech čierny Juglans nigra L. 360 20 18 150