Myjavská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 409
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Senici, 85/OÚŽP/92, 04. 02. 1992, 04.02.1992
 • Dôvod ochrany: Historický, kultúrny, ekologický a zdravotný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Záhorie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Myjava
  • Katastrálne územie: Myjava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:SZ od MsÚ Myjava
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphylos Scop. 576 28 20 250