Mitické gaštany

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 260
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Trenčíne, 9, 16. 12. 1983, 16.12.1983
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný a kultúrno-historický význam.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Biele Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Trenčín
  • Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Záhrada pri dome č. 224
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 446 22 nezistený 200
2 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 295 22 nezistený 120
3 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 270 22 nezistený 120
4 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 152 22 nezistený 120