Memorandové lipy v Martine

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 1
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie ONV Martin, 33/b-1963, 22. 08. 1963, 22.08.1963
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-osvetový význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, estetický a ekologický
 • Počet stromov:6
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Martin
  • Katastrálne územie: Martin
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Memorandové námestie
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 179 19 11 100
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 151 16 12 100
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 178 17 10 100
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 148 17 12 100
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 223 18 12 100
6 lipa veľkolistá Tilia plataphyllos Scop. 248 19 14 100