Mazgalická lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 503
 • Právny predpis: 1. Vyhláška KÚŽP v Prešove, 8/2008, 19. 06. 2008, 19.06.2008
 • Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Východné Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Svidník
  • Katastrálne územie: Dlhoňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos 400 32 12 200