Matiašovský topoľ

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 457
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Žiline, č.2/1999, 22. 02. 1999, 22.02.1999
 • Dôvod ochrany: Významný strom z hľadiska kultúrneho, ekologického, krajinotvorného a estetikého.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Liptovský Mikuláš
  • Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:nezistený
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra L. nezistený nezistená nezistený nezistený