Málinské maklury

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 365
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV v Lučenci, 1/990, 24. 04. 1990, 24.04.1990
 • Dôvod ochrany: Doklad histórie introdukcie a cenný biologický a estetický prvok, dôležitý z vedecko-výskumného, náučného, ekologického a kultúrneho hľadiska.
 • Význam ochrany: vedecký a estetický
 • Počet stromov:11
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Cerová vrchovina
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Poltár
  • Katastrálne územie: Málinec
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vedľa cesty oproti sklárni
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 186 14 6 150
2 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 99 6 3 150
3 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 135 16 8 150
4 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 154 11 9 150
5 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 97 6 4 150
6 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 96 13 5 150
7 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 101 15 3 150
8 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 123 10 7 150
9 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 119 11 6 150
10 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 115 10 7 150
11 maklura oranžová Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 128 14 6 150