Liskovská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 458
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Žiline, č.3/1999, 09. 03. 1999, 09.03.1999
 • Dôvod ochrany: Významný strom z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného a estetického.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Ružomberok
  • Katastrálne územie: Lisková
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. nezistený nezistená nezistený nezistený