Lipy v Turzovke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 79
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Čadci, č.184/1975, 19. 09. 1975, 19.09.1975
 • Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Kysuce
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Čadca
  • Katastrálne územie: Turzovka
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri železničnej trati
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 419 21 17 250
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 340 20 17 200