Lipy v Súľove

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 173
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna ONV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetický, kultúrny a historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Bytča
  • Katastrálne územie: Súľov-Hradná
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 362 15 12 220
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 350 32 17 250