Lipy v Štítniku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 333
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. uznesenie pléna ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný, estetický, kultúrnohistorický a rekreačný význam.
 • Význam ochrany: estetický
 • Počet stromov:8
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský kras
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Rožňava
  • Katastrálne územie: Štítnik
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri južnom oplotení cintorína
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 370 28 7 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 190 22 9 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 346 28 14 200
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 276 32 16 200
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 330 36 10 200
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 280 33 16 200
7 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 218 33 11 200
8 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 255 32 14 200