Lipy v Spišskej Novej Vsi

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 325
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. Uznesenie ONV v Spišskej N. Vsi, 124/1975, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Dôležitý z hľadiska biologického, estetického i životného prostredia. Vedecko-výskumný a osvetovo-výchovný význam.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Spišská Nová Ves
  • Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Spišskej Novej Vsi, areál SPŠ
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 385 26 15 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 710 30 28 300