Lipy v Roztokoch

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 384
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 55/2, 25. 09. 1990, 25.09.1990
 • Dôvod ochrany: Estetický, kultúrny, ekologický, reakreačný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:8
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Východné Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Svidník
  • Katastrálne územie: Roztoky
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole, zvnútra ohrady-múrika
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 258 21 8 250
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 238 21 8 250
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 237 21 8 250
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 312 21 8 250
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 170 21 8 250
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 245 21 8 250
7 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 269 21 8 250
8 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 217 21 8 250