Lipy v Revúcej pri štátnej ceste

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 329
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  2. VZV KÚ v Rožňave, 1/1996, 01. 02. 1996, 01.02.1996
  1. ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Historický, kultúrno-výchovný a estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Revúca
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri štátnej ceste medzi Revúcou a Muránskou Dlhou Lúkou
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 432 24 15 230
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 422 21 20 220