Lipy v Nezbudskej Lúčke

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 203
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. OnV v Žiline, 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Vysoký vek, historický a estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký a estetický
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Nezbudská Lúčka
  • Podrobná lokalizácia výskytu:majer
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 393 29 11 250
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 380 31 11 250
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 356 31 11 250