Lipy v Hrbôltovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 143
 • Právny predpis: 1. uznesenie Rady ONV Lipt. Mikuláš, č. 209/79, 10. 03. 1979, 10.03.1979
 • Dôvod ochrany: Kultúrny, vedecký, ekologický, krajinitovorný a estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:4
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Ružomberok
  • Katastrálne územie: Hrboltová
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v Hruští
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 182 20 15 100
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 224 23 16 100
3 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 240 25 16 100
4 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 225 24 18 100