Lipy v Doline

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 476
 • Právny predpis: 1. KÚ Žilina, č. 5/2000, 24. 10. 2000, 24.10.2000
 • Dôvod ochrany: Významný strom z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného a estetického.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Martin
  • Katastrálne územie: Necpaly
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri hospodárskych objektoch v osade Dolina
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 540 28 15 250
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 385 25 15 250