Lipy v Dačovom Lome

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 280
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie ONV vo Veľkom Krtíši, 102/1984, 14. 12. 1984, 14.12.1984
 • Dôvod ochrany: Stromy predstavujú biologický, estetický význam a spojitosť s pamiatkovým objektom kostola.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Veľký Krtíš
  • Katastrálne územie: Horný Dačov Lom
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 645 18 12 300
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 566 23 16 200