Lipy v Bytči - Hliníku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 210
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. nariadenie pléna ONV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Estetický a zdravotno-hygienický význam.
 • Význam ochrany: estetický a krajinársky
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Bytča
  • Katastrálne územie: Hliník nad Váhom
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri ceste zo Žiliny
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 393 21 16 300
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 255 21 15 270