Lipy v Belej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 183
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. ONV v Žiline, 4/1982, 22. 04. 1982, 22.04.1982
 • Dôvod ochrany: Zdravotne-hygienická, estetická a krajinotvorná funkcia.
 • Význam ochrany: ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Malá Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Žilina
  • Katastrálne územie: Belá
  • Podrobná lokalizácia výskytu:za obcou pri Božej muke
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 360 26 15 250
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 370 25 10 200