Lipy pri Radave

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 430
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. OÚŽP Nové Zámky, 165/1993-3, 15. 07. 1993, 15.07.1993
 • Dôvod ochrany: vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam
 • Význam ochrany: kultúrny
 • Počet stromov:9
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nové Zámky
  • Katastrálne územie: Hul
  • Podrobná lokalizácia výskytu:skupina stromov v cintoríne
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 340 16 16 250
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 240 18 17 250
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 290 17 14 250
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 340 16 10 250
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 220 17 9 250
6 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 380 18 17 250
7 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 210 6 7 250
8 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 245 15 10 250
9 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 400 21 20 250