Lipy pri Hronseckom kostolíku

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 3
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Nariadenie ONV v B.Bystrici, 6/69, 20. 03. 1969, 20.03.1969
 • Dôvod ochrany: Významný doplnok architektúry pamiatkovo chráneného kostolíka.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:6
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Poľana
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Hronsek
  • Podrobná lokalizácia výskytu:nádvorie kostolíka
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa Tilia L. 483 20 20 250
2 lipa Tilia L. 368 20 18 250
3 lipa Tilia L. 227 20 16 200
4 lipa Tilia L. 332 20 17 200
5 lipa Tilia L. 400 22 14 250
6 lipa Tilia L. 353 25 20 250