Lipy na Hornej Rovni

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 419
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Rozhodnutie OÚŽP Žiar nad Hronom, ŽP/34/92, 08. 12. 1992, 08.12.1992
 • Dôvod ochrany: Významný krajinotvornný a estetický prvok v prostredí v minulosti významnej baníckej osady.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Štiavnica
  • Katastrálne územie: Štiavnické Bane
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín v Hornej Rovni
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 610 25 15 200
2 lipa malolistá Tilia platyphyllos Scop. 510 19 9 200