Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausi

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 64
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie R-ONV Prievidza, 151/1975, 08. 08. 1975, 08.08.1975
 • Dôvod ochrany: Pekný vzrast s estetickým a biologickým významom pre životné prostredie obce.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Prievidza
  • Katastrálne územie: Veľká Čausa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Na cintorine
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 330 17 15 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 422 17 15 200