Lipy Eugena Suchoňa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 455
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. Uznesenie Rady ONV v Poprade, 1258/1975, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Pamätný a historický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
 • Počet stromov:2
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Tatranského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Poprad
  • Katastrálne územie: Štrba
  • Podrobná lokalizácia výskytu:starý cintorín
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 289 21 12 112
2 lipa malolistá Tilia cordata 394 18 16 112