Lipanská lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 318
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 51, 12. 07. 1989, 12.07.1989
 • Dôvod ochrany: Dendrologický, prírodný a estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:RCOP v Prešove
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Sabinov
  • Katastrálne územie: Lipany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:katastrálne územie Lipany
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 520 15 18 300