Lipa v Starej Bôrovej

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 477
 • Právny predpis: 1. KÚ Žilina, č. 6/2000, 24. 10. 2000, 24.10.2000
 • Dôvod ochrany: Významný strom z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného a estetického.
 • Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Martin
  • Katastrálne územie: Sklabinský Podzámok
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v páse drevín oddeľujúcom poľnú cestu vedúcu na východ od osady Stará Bôrová a TTp, ktorý s ňou susedí zo severnej strany
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 563 30 25 250