Lipa v Rákoši na cintoríne

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 330
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  2. VZV KÚ v Rožňave, 1/1996, 01. 02. 1996, 01.02.1996
  1. ONV v Rožňave, 41/1989, 15. 09. 1989, 15.09.1989
 • Dôvod ochrany: Náučný, vedecký a estetický význam.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Muránska planina
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Revúca
  • Katastrálne územie: Rákoš
  • Podrobná lokalizácia výskytu:cintorín v Rákoši
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 450 25 19 170