Lipa v Pustých Úľanoch

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 167
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  1. uznesenie Rady ONV v Galante, 78/R-1981, 17. 11. 1981, 17.11.1981
 • Dôvod ochrany: Významný strom z hľadiska svojho vzrastu, tvaru a vysokého veku. Plní estetickú a zdravotnú funkciu v intraviláne.
 • Význam ochrany: kultúrny a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Galanta
  • Katastrálne územie: Pusté Úľany
  • Podrobná lokalizácia výskytu:na cintoríne pri kaplnke
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 382 16 17 150