Lipa v obci Veľká Lesná

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 315
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenieONV Stará Ľubovňa, 46/1989, 28. 06. 1989, 28.06.1989
 • Dôvod ochrany: Kultúrno-estetický a prírodný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa Pieninského NP
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Stará Ľubovňa
  • Katastrálne územie: Veľká Lesná
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 545 32 20 400