Lipa v obci Kojšov

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 451
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. Rada ONV Spišská N. Vec, 124/1975, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Historická a estetická hodnota
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:5
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Gelnica
  • Katastrálne územie: Kojšov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:v areáli školy v prírode na pravom brehu potoka
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 268 24 11 200
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 337 24 14 200
3 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 241 21 11 200
4 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 305 25 12 200
5 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 329 24 10 200