Lipa v Motyčkách

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 133
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v B.Bystrici, 201/1975, 31. 10. 1975, 31.10.1975
 • Dôvod ochrany: Biologická a krajinárska hodnota.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Nízke Tatry
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Motyčky
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri križovatke pri škole
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:nezistený
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 357 23 18 250