Lipa v Lednických Rovniach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 70
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. uznesenie Rady ONV v P.Bystrica, 256/1975, 04. 09. 1975, 04.09.1975
 • Dôvod ochrany: Dendrologický význam parku i okresu. Lipa svojimi rozmermi i tvarom zaijíma prvé miesto v okrese.
 • Význam ochrany: krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Púchov
  • Katastrálne územie: Lednické Rovne
  • Podrobná lokalizácia výskytu:historický park (centrálna časť)
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 670 30 20 300