Lipa v Gelnici

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 452
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996, 27.11.1996
  1. Uznesenie ONV v Spišskej Novej Vsi, 124/1975, 11. 07. 1975, 11.07.1975
 • Dôvod ochrany: Predstavuje významný bilologický, estetický a historický prvok.
 • Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Slovenský raj
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Košický
  • Okres: Gelnica
  • Katastrálne územie: Gelnica
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vedľa Tolerančného kostola
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 410 26 15 200