Lipa v Dolných Štitároch

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 135
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ Nitra, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Nitra, 7477R-, 12. 04. 1977, 12.04.1977
 • Dôvod ochrany: Významný exemplár z hľadiska historického a krajinárskeho, ktoré je potrebné evidovať a chrániť.
 • Význam ochrany: krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Nitra
  • Katastrálne územie: Dolné Štitáre
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Pri kostole na cintoríne
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 526 15 20 220