Lipa u Belanských

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 401
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. nariadenie ONV v Senici, 209, 26. 10. 1990, 26.10.1990
 • Dôvod ochrany: Historický, ekologický, estetický, kultúrny a zdravotný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Záhorie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Myjava
  • Katastrálne územie: Turá Lúka
  • Podrobná lokalizácia výskytu:ľavá strana cesty Turá L.-Bukovec, pri dome č.564
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá srdcovitolistá Tilia platyphyllos subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneid. 1015 16 11 605