Lipa trinitárov v Ilave

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 445
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OUŽP P.Bystrica, 1246/1994-457.4, 25. 08. 1994, 25.08.1994
 • Dôvod ochrany: Historický význam, lipa s najväčším obvodom kmeňa v k. ú. Ilavy.
 • Význam ochrany: kultúrny a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Strážovské vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Ilava
  • Katastrálne územie: Ilava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:južný okraj parku s.Rausa
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 373 20 21 250