Lipa pri Múzeu Prvej SNR

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 424
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996, 06.11.1996
  1. rozhodnutie OÚŽP v Senici, 229/OÚŽP/1993, 19. 04. 1993, 19.04.1993
 • Dôvod ochrany: Estetický, historicko-kultúrny a zdravotný význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Záhorie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trenčiansky
  • Okres: Myjava
  • Katastrálne územie: Myjava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vľavo od vstupnej brány
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 315 16 12 150