Lipa pri kostole v Smoleniciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 465
 • Právny predpis: 1. VZV KÚ v Trnave, č. 2/2000, 02. 03. 2000, 02.03.2000
 • Dôvod ochrany: Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významný strom v okrese Trnava.
 • Význam ochrany: kultúrny, ekologický a krajinársky
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Malé Karpaty
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Trnava
  • Katastrálne územie: Smolenice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole
  • Druh pozemku:ostatné plochy
  • Druh vlastníctva:nevysporiadané
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 653 23 21 300