Lipa pri kostole

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 6
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996, 17.12.1996
  1. uznesenie ONV Martin, č. 13/69, 18. 02. 1969, 18.02.1969
 • Dôvod ochrany: Lipa dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese Martin.
 • Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky, estetický a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Veľká Fatra
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Žilinský
  • Okres: Martin
  • Katastrálne územie: Kláštor pod Znievom
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kostole, v juhozápadnom rohu pozemku
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:cirkevné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 480 23 14 150