Lipa malolistá v Šali

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 163
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996, 20.11.1996
  1. ONV Galanta, 78/R 1981, 17. 11. 1981, 17.11.1981
 • Dôvod ochrany: Vyniká mohutným vzrastom, zdravím a poskytuje významnú zeleň, estetický, mikroklimatický a semenársky význam.
 • Význam ochrany: estetický, krajinársky a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Nitriansky
  • Okres: Šaľa
  • Katastrálne územie: Šaľa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:vo dvore jaslí na sídlisku váh v Šali
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 521 30 25 150