Ľaliovník v Novej Bani

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 54
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. Uznesenie rady ONV v Žiari nad Hronom, 134/75, 25. 07. 1975, 25.07.1975
 • Dôvod ochrany: Jediný exemplár stromu tohto druhu na území mesta Novej Bane.
 • Význam ochrany: vedecký a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Nová Baňa
  • Podrobná lokalizácia výskytu:záhrada Materskej školy /bývalá záhrada Kopernických/
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:miest a obcí
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera 207 18 11 100