Ľaliovník v Dúbrave

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 344
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997, 25.06.1997
  1. nariadenie ONV, 53/90, 02. 02. 1990, 02.02.1990
 • Dôvod ochrany: Estetický, rekreačný, sadovnícky a dendrologický význam.
 • Význam ochrany: ekologický a estetický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Poloniny
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Prešovský
  • Okres: Snina
  • Katastrálne územie: Dúbrava
  • Podrobná lokalizácia výskytu:areál ÚSS
  • Druh pozemku:nezistený
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ľáliovník tulipánokvetý Liriodendron tulipifera 302 26 17 150