Korvínova lipa

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 16
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV v B.Bystrici, 6/1969, 20. 03. 1969, 20.03.1969
 • Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a ekologický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny a vedecký
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa NP Nízke Tatry
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Banská Bystrica
  • Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Lupčiansky zámok
  • Druh pozemku:záhrady
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 770 28 15 650