Koháryho dub

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 126
 • Právny predpis: 2. VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996, 20.12.1996
  1. ONV Zvolen, 230/75, 10. 10. 1975, 10.10.1975
 • Dôvod ochrany: Je najmohutnejší dub v okrese a podľa odhadu veku aj najstarší. Kultúrny a historický význam.
 • Význam ochrany: vedecký a ekologický
 • Počet stromov:1
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Štiavnické vrchy
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Krupina
  • Katastrálne územie: Krnišov
  • Podrobná lokalizácia výskytu:Blatná, na okraji les. porastu
  • Druh pozemku:trvalé trávne porasty
  • Druh vlastníctva:súkromné
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 640 23 15 400