Koelreuterie v Hubiciach

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 240
 • Právny predpis: 3. VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, 12.12.1996
  2. Vyhláška OÚŽP v D. Strede, 1/1995, 18. 12. 1995, 18.12.1995
  1. nariadenie ONV v Dunajskej Strede, 7/VII/82, 09. 09. 1982, 09.09.1982
 • Dôvod ochrany: Kultúrny, vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam.
 • Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
 • Počet stromov:19
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Dunajské luhy
 • Ochranné pásmo:3. stupeň ochrany
  • Kraj: Trnavský
  • Okres: Dunajská Streda
  • Katastrálne územie: Hubice
  • Podrobná lokalizácia výskytu:pri kruhovej maštali a transformátore
  • Druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria
  • Druh vlastníctva:poľnohospodárskych organizácií
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 130 10 10 100
2 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 120 9 9 100
3 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 103 9 4 100
4 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 134 8 12 100
5 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 90 6 4 100
6 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 150 12 8 100
7 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 200 11 10 100
8 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 91 10 6 100
9 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 90 8 6 100
10 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 130 9 6 100
11 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 110 9 5 100
12 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 124 10 6 100
13 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 95 8 5 100
14 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 130 11 8 100
15 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 115 11 12 100
16 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 150 12 10 100
17 jaseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata Laxm. 105 8 6 100
18 jeseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata nezistený nezistená nezistený nezistený
19 jeseňovec metlinatý Koelreuteria paniculata nezistený nezistená nezistený nezistený