Kľacké duglasky

 • Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 507
 • Právny predpis: 1. Vyhláška, 3/2009, 10. 03. 2009, 10.03.2009
 • Dôvod ochrany: Ochrana mimoriadne významných stromov z vedeckého, ekologického a krajinotvorného hľadiska.
 • Význam ochrany:
 • Počet stromov:3
 • V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR:Správa CHKO Ponitrie
 • Ochranné pásmo:2. stupeň ochrany
  • Kraj: Banskobystrický
  • Okres: Žarnovica
  • Katastrálne územie: Kľak
  • Podrobná lokalizácia výskytu:
  • Druh pozemku:lesné pozemky
  • Druh vlastníctva:štátne
Číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 287 42 9 120
2 duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 227 39 7 120
3 duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 254 37 8 120